Invite a friend Bookmark English Latviešu Русский
Home Articles Forums Events Lakes and Rivers Photos Videos Classifieds Polls Games Blogs Fishing Abroad
31 March, 200931 March, 2009 11 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

Par makšķerēšanas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un atsevišķu pašvaldību ezeros

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumu Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi" 25.1.punktu, 30.aprīlī beidzas sezonas liegums makšķerēt no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdenstilpēs (izņemot to makšķerēšanu, kas bija atļauta jūras piekrastes ūdeņos un licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās), kā arī vispārējs liegums makšķerēt kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, kā arī savieno ezerus savstarpēji.

Tomēr atsevišķās ūdenstilpēs arī pārējā laikā turpina pastāvēt sezonāli vai pastāvīgi ierobežojumi makšķerēšanai (ne tikai makšķerēšana no laivas, bet arī no krasta), ko nosaka citi normatīvie akti, kas regulē citas jomas, nevis tieši makšķerēšanu. Tāpēc, lai izvairītos no domstarpībām ar makšķerniekus kontrolējošām institūcijām, informēju par šādiem aizliegumiem:


1. Juglas ezers - Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 „Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" 2.1.punkts nosaka, ka Juglas ezerā visu gadu ir aizliegts izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus - ūdens motociklus, motorlaivas, kuterus, katamarānus, izņemot glābšanas dienesta, zivju uzraudzības dienesta, valsts un pašvaldības policijas motorizētos ūdens transportlīdzekļus dienesta pienākumu pildīšanas laikā. Savukārt 2.2.punkts aizliedz laikā no 15.marta līdz 30.jūnijam Juglas ezerā izmantot airu laivas (tai skaitā makšķerēt no laivām), ūdens velosipēdus, vējdēļus un jahtas, lai nodrošinātu ezerā ligzdojošo ūdensputnu aizsardzību. Ar šo noteikumu pilno tekstu varat iepazīties šeit:
http://www.riga.lv/lv/Systems/Edc/GetFile.aspx?GUID=AF5EF400-383A-49EF-A9C9-B4CFBA2706C2

2. Babītes ezers - Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumu Nr.115
„Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 10., 12. un 14.punkts nosaka ierobežojumus makšķerēšanai no laivas vai no krasta atsevišķās ezera daļās:

Dabas lieguma zonā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un cilvēka uzturēšanās. Sezonas lieguma zonas centrālajā daļā makšķerēt (arī no laivas) atļauts no 1.jūlija līdz 31.martam, bet sezonas lieguma Gātes daļā makšķerēt (arī no laivas) atļauts no 1.augusta līdz 31.martam. Ar šo noteikumu pilno tekstu varat iepazīties šeit: http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/115_2000.doc

3. Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra noteikumi Nr.353 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts atrodas šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/353_2000.doc.
Šie Ministru kabineta noteikumi paredz šādus makšķerēšanas aizliegumus:
3.1. Sokas ezerā, Ramatas Lielezerā un Ramatas Mazezerā aizliegts turēt un lietot peldošos līdzekļus ar jebkāda veida dzinējiem. No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegts nodarboties ar rūpniecisko zveju un makšķerēšanu;
3.2. Dabas liegumā "Sedas purvs" laikā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegta makšķerēšana, izņemot licencēto makšķerēšanu. No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegta pārvietošanās ar jebkuriem peldošiem līdzekļiem, izņemot pārvietošanos zinātniskās pētniecības nolūkos.

4. Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi Nr.116 „Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/116_2001.doc. Saskaņā ar šo noteikumu 7.2.punktu, bez saskaņošanas ar parka administrāciju aizliegts visu gadu makšķerēt Ķikāna upē, Pitraga upē, Pēterezerā un Vaides dīķī;

5. Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.352 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//352_2001.doc,
Saskaņā ar šiem noteikumiem, lašveidīgo zivju sugu nārsta laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegts atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju. Nedrīkst atrasties ūdens tuvumā 100 m augšpus (pret straumi) un 100 m lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī.

6. Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumi Nr.236 „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/236_2002.doc:, Kaņiera ezerā aizliegts zvejot ar tīkliem; izmantot laivas ar iekšdedzes dzinējiem, izņemot laivas, ko izmanto valsts un pašvaldības institūciju amatpersonas, pildot dienesta pienākumus. Bez saskaņošanas ar parka administrāciju parka teritorijā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

7. Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.263 „Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//263_2004.doc.
Dabas parka „Pape" teritorijā ir aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām. Papes ezerā atļauts pārvietoties ar airu laivām un iebraukt ezerā tikai no attiecīgās pašvaldības noteiktām vietām (laivu bāzēm). Šis nosacījums neattiecas un valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kas pilda dienesta pienākumus. Vietējā pašvaldība iebraukšanas vietu (laivu bāzu) izvietojumu un skaitu, kā arī maksimālo pieļaujamo laivu skaitu Papes ezerā saskaņo ar reģionālo vides pārvaldi. Dabas lieguma zonā aizliegts uzturēties Papes ezerā un Nidas purvā naktī (diennakts laikposmā, kas sākas pusotru stundu pēc saulrieta un beidzas pusotru stundu pirms saullēkta), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas parka aizsardzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai.

8. Ministru kabineta 2000.gada 28.marta noteikumi Nr.114 „Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text//114_2000.doc.
Liepājas ezera dabas lieguma stingrā režīma zonā visu gadu ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un cilvēku uzturēšanās.

9. Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.268 „Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//268_2004.doc.
Engures ezerā atļauts iebraukt tikai no attiecīgās pašvaldības noteiktām vietām (laivu bāzēm). Engures ezerā aizliegts braukt ar ūdensmotocikliem, motorlaivām un kuteriem, kā arī ar jahtām un airu laivām, izmantojot motoru, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai. Engures ezera Dabas lieguma zonā (skatīt zīmējumu zemāk) aizliegts braukt ar ūdens velosipēdiem un vējdēļiem. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām, nodarboties ar rūpniecisko zveju no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam un makšķerēt no laivas no 16.aprīļa līdz trešajai jūnija sestdienai; uzturēties Engures ezerā naktī (diennakts laikposmā, kas sākas pusotru stundu pēc saules rieta un beidzas pusotru stundu pirms saules lēkta), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai.
10. Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumi Nr.204 „Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/204_2006.doc. Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām un airu laivām, izmantojot motoru, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā. Nav atļauts atrasties Ummja ezerā no 1.jūnija līdz 15.augustam. Tāpat ir aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes.

11. Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//447_2007.doc.
Rāznas, Zosnas, Salāja ezerā un Ežezerā aizliegts pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju. Izņēmumi ir ezera apsaimniekotāja organizēta pārvietošanās (rūpnieciskā zveja, licencētās makšķerēšanas organizēšana, ūdens bioloģisko resursu kontrole, tūrisma pakalpojumi) ar nacionālā parka administrācijas rakstisku atļauju, kā arī valsts institūciju amatpersonu pārvietošanās, pildot dienesta pienākumus un zinātnisko pētījumu veikšana ar nacionālā parka administrācijas rakstisku atļauju. Ledus periodā Rāznas, Zosnas, Salāja ezerā un Ežezerā aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem.

12. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.810 „Dabas parka „Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//810_2007.doc.
Pinku ezerā aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus. Tāpat aizliegts audzēt vai turēt sprostos zivis, piebarot zivis, kā arī papildināt zivju krājumus, izņemot plēsīgo zivju sugu krājumu papildināšanu.

 

 

TagsTags: likumi 
Description
Mamuts
Posts: 1
Comments: 11
Copes laikā prātā iešaujas visdažādākās domas. Žēl tikai, ka copēt tieku labi, ja reizi nedēļā...
Categories
Tags
1 likumi (1)
Powered by:
BoonEx - Community Software; Dating And Social Networking Scripts; Video Chat And More.
Copyright © 2024 Makšķerē.LV.
Рыбалка в Украине. Сайты о рыбалке. ТОП